Política de Privacitat

L’objecte d’aquesta política de privacitat és informar sobre la naturalesa, abast, finalitat, recopilació i tractament de les dades de caràcter personal del lloc web www.mandarinacatering.es la titular del qual és SOGO MANDARINA, S.L. (en endavant, MANDARINA CATERING), de conformitat amb la legislació vigent en matèria de protecció de dades i la Llei 34/2002 de 11 de juliol de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI-CE). 

1. El Responsable del Tractament

Dades de contacte del Responsable del Tractament

SOGO MANDARINA, S.L.
CIF: B63506760
Av. Sarrià, núm. 137 08017 (Barcelona)
Tel. 932056004

2. Finalitats del Tractament

La recollida i tractament de dades de caràcter personal mitjançant el formulari web té com a finalitats:

Oferir els serveis sol·licitats
Remetre informació sobre les ofertes de productes i serveis que ofereix

MANDARINA CATERING.
Enviament de comunicacions comercials, per qualsevol mitjà, relatiu als serveis que ofereix MANDARINA CATERING.

La recollida i tractament de dades de caràcter personal a través de l’enviament del Currículum Vitae (CV) té com a finalitat gestionar les dades per iniciar un possible procés de selecció.

3. Legitimació

La base legal que habilita a MANDARINA CATERING per al tractament de les dades de caràcter personal dels interessats és el consentiment prestat expressament marcant la casella corresponent al peu del formulari de recollida de les dades i, entenent-se que amb l’enviament de les dades s’autoritza expressament a MANDARINA CATERING per al tractament de les dades per les finalitats esmentades.

El consentiment prestat, que constitueix la base jurídica que legitima el tractament de les dades, és revocable en qualsevol moment sense que afecti a la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

4. Periode de conservació de les dades

Les dades de caràcter personal recollides es conservaran durant el temps que sigui necessari per a complir amb les finalitats per les quals es van recollir. Al finalitzar les mateixes, les dades de caràcter personal es conservaran en els supòsits que es poguessin derivar responsabilitats amb MANDARINA CATERING i/o en compliment d’altres marcs normatius que s’apliquin a MANDARINA CATERING o d’una norma amb rang de llei que exigeixi la conservació de les dades. Les dades de caràcter personal es mantindran de manera que es permeti la identificació l’exercici dels Drets dels interessats y, sota les mesures tècniques, jurídiques i organitzatives que resultin necessàries per garantir la confidencialitat i integritat de les dades.

Les dades de caràcter personal recollides a través del CV es conservaran durant un període màxim d’UN (1) any. Finalitzat aquest període, es procedirà automàticament a la seva destrucció en compliment del principi de qualitat de la dada.

5. Destinataris i procedència de les dades

Les dades de caràcter personal no es cediran a tercers, excepte disposició legal o autorització expressa per part de l’interessat.

Les dades de caràcter personal s’obtenen directament de les persones interessades i col·laboradors. Les categories de dades de caràcter personal que ens proporcionen són les següents:

  • Dades d’identificació: nom, cognoms, domicili i correu electrònic)
  • Dades personals: data i lloc de naixement, edat
  • Dades economicofinanceres: número de la targeta de crèdit i data de caducitat
  • Dades facilitades i/o consentides per els interessats i necessàries per la gestió i realització del servei sol·licitat

En qualsevol cas, l’interessat respon de la veracitat de les dades personals facilitades. MANDARINA CATERING es reserva el dret d’excloure els serveis a qualsevol persona que hagi facilitat dades falses, sense perjudici de les accions legals que procedeixin.

6. Drets dels interessats

a) Drets d’Accés, Rectificació i Supressió de les dades: els interessats tenen dret a obtenir confirmació sobre si MANDARINA CATERING està tractant les dades personals els afecten o no. També tindran dret a accedir a les seves dades personals, i també sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, en el seu cas, a sol·licitar la seva eliminació quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per les quals es van recollir.

b) Dret a la Limitació, Portabilitat i Oposició: en determinades ocasions, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament. En aquest cas, MANDARINA CATERING, només els utilitzarà per a l’exercici o defensa de reclamacions. En determinats casos, els interessats tindran dret a la portabilitat de les seves dades per a transmetre-les a un altre responsable del tractament i, finalment, en determinades circumstàncies i, per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats es podran oposar al tractament de les seves dades personals. En aquest cas, MANDARINA CATERING deixarà de tractar les dades excepte per motius legítims o, per l’exercici o defensa de possibles reclamacions.

Igualment, els interessats podran revocar el consentiment prestat en qualsevol moment sense que això afecti a la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

Exercici dels drets

Els interessats podran exercir els drets esmentats presentant un escrit a l’adreça postal indicada a l’apartat 1 d’aquesta política o mitjançant l’enviament d’un comunicat al següent correu electrònic: info@mandarinacatering.es

En la sol·licitud s’haurà d’especificar quin dels drets es sol·licita que es satisfaci i, a la vegada, s’haurà d’acompanyar de la fotocòpia del DNI o document d’identitat equivalent. En cas de que l’interessat actués mitjançant representant, legal o voluntària, haurà d’aportar també un document que acrediti la representació i un document d’identitat del representant.

S’informa a l’interessat que quan no hagi obtingut satisfacció en l’exercici dels seus drets o la manera d’exercir-los, podrà presentar una reclamació a l’autoritat de control: Agencia de Protecció de Dades www.agpd.es.

7. Política de privacitat en xarxes socials

MANDARINA CATERING informa que ha creat un perfil a les xarxes socials Facebook i Instagram, amb la principal finalitat de fer publicitat dels productes i serveis que ofereix.

En el cas que l’interessat disposi d’un perfil a les mateixes xarxes socials i decideix unir-se o posar m’agrada als nostres perfils, convertint-se en usuari i, mostrant així interès en la informació que es publica en els mateixos, ens facilita directament el consentiment per el tractament de les dades personals que es publiquin en el seu perfil.

En tot moment, l’usuari pot accedir a les polítiques de privacitat de les pròpies xarxes socials així com configurar el seu perfil per garantir la seva privacitat.
MANDARINA CATERING només té accés i tracta aquella informació pública de l’usuari i, en especial, el nom de contacte. Aquestes dades només s’utilitzen dins de la pròpia xarxa social, no s’incorporen a cap fitxer.

En relació als drets d’accés, rectificació, supressió o oposició s’ha de tenir en compte el següent:
Dret d’accés: es defineix per la funcionalitat de la xarxa social
Drets de rectificació, supressió i oposició: només es podran satisfer en relació a aquella informació que estigui sota el control de MANDARINA CATERING.

Concursos i promocions

MANDARINA CATERING es reserva el dret de realitzar concursos i promocions mitjançant les xarxes socials, en els que l’usuari podrà participar. Les bases dels concursos i promocions es publicaran a la xarxa social que s’utilitzi, complint amb la LSSI-CE i amb qualsevol altra norma que sigui d’aplicació.

Actuacions que realitzarà MANDARINA CATERING

  • Accés a la informació pública del perfil
  • Publicació al perfil de l’usuari de tota aquella informació ja publicada en la pàgina de MANDARINA CATERING

Actualitzacions i modificacions

MANDARINA CATERING es reserva el dret de modificar aquesta política per adaptar-la a les novetats legislatives o jurisprudencials. Aquests canvis es comunicaran amb l’antelació necessària al lloc web o mitjançant l’enviament d’una newsletter, sense perjudici de reclamar el consentiment necessari dels interessats quan no es pugui considera atorgat d’acord amb la present política.